دندان طلایی اولین سیستم پذیرش بیمار متصل به حسابداری میباشد که  توانسته است با  دانشی عمیق این دو نرم افزار را برای نخستین با بصورت هوشمندانه بیکدیگر متصل نماید و تمامی ثبت های مورد نیاز در حوضه مالی از درامد و هزینه های بیمارستانی گرفته تا انبارداری و بهای تمام شده خدمات را بصورت خودکار از نرم افزار پذیرش بیمار در نرم افزار مالی و حسابداری تحت وب دندان طلایی طبق سرفصل ها و استانداردهای حسابداری ثبت نماید و گزارشات جامع در سطح کلان به مدیران ارائه نماید و راه موفقیت و کسب رضایت بیمار را سهل و اسان نماید